home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

నందనా ! ఓ నందనా


నందనా ! ఓ నందనా! నందనా ! నా నందనా !
నందినీ ! ఓ నందినీ ! నందినీ ! నా నందినీ !   (పల్లవి)

1. చందన మేలా? పుష్పములేలా? దీపములేలా?
ధూపములేలా? నాకు నీ నైవేద్యములేలా? ||

2. చందనమందలి గంధము నేను - పుష్పములో పరిమళమును నేను
దీపములో ఘన తేజము నేను - ధూపములో గల సురభియు నేను
నీ నైవేద్య సారము నేను ||

3. అష్ట సిద్ధులను భ్రములను వీడుము - పాపలకేగద మహిమలు వింతలు |
ఙ్ఞాన యోగమున గమ్యము చేరుము - ఙ్ఞాన యోగమన తెలియుట చెప్పుట ||

4. సర్వజీవులును నీ సోదరులేగద - మునుగుచున్నారు కాలార్ణవమున |
ఉద్ధరించుము ఏ స్వార్ధము తలచక - నా మార్గ ప్రచారమె నా నిజమగు సేవ ||

5. ఏనాడో నిను ముక్తుని చేసితి - బంధమున్నదని భ్రమలో నుంటివి |
నీవే నేనని నేనే నీవని - తెలియ చెప్పుటకు ఏతెంచితిని ||

6. ఒక సమయముననె నానా రూపముల - అవతరించి భువి సంచరించెదను |
కనుగొన తరమె బ్రహ్మర్షులకును - గురువుగ వచ్చిన భగవానుడను ||

7. సామాన్యునివలె కనపడుచుందును - ఙ్ఞానులు చూచిన గుర్తింతురునను |
సంశయాత్మకులు సందేహింతురు - మాయా మకరము కోరల గ్రుచ్చగ ||

8. నా కాలి కుక్కయె నిన్నింద్రుని చేయును - కాలభైరవుడె శ్రీ లక్ష్మీ దేవత |
నా పాద సేవయె తన ఉచ్ఛ్వాసముగా - నా ప్రాణేశ్వరియె జీవించుచున్నది ||

9. నామ రూపముల రసమేమున్నది - నా సద్గుణముల  రసమాస్వాదించుము |
సద్గుణివై  నా  సేవకు  రమ్ము - ముక్తి యనగ నిక వేరేమున్నది? ||

 
 whatsnewContactSearch