home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

॥श्री नरसिंह नमनम्‌॥


नमोनारसिंह विधुतास्मदं ह
अहोपिङ्गलाक्षाग्नि जाज्वल्यमान स्फुरन्नासनिश्वास संहाररम्भ
जटापावकज्वालिकादीप्यमान ॥१॥

महाक्रोधवह्नि छटाविस्फुलिङ्ग नखैर्दंष्ट्रिकाभिः महाघोररूप
महागर्जनोग्रध्वनिध्वस्त लोक॥२॥

हिरण्यासुरप्राण नैवेद्यलोल रमादैवत प्रार्थनाक्षेपकोप
महाभक्तबालस्तुति प्रियमाण ॥३॥

पूरोमङ्गलाग्रीश मध्योज्ज्वलास्य प्रपन्नार्तिसद्यो विमोक्षप्रदाता
पराभक्तिमार्गैक संसेव्यमान ॥४॥

 
 whatsnewContactSearch