home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

సతీ దేవి కీర్తన - దక్షాయనుచును


 

(దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తె శ్రీ శివ దేవుని రాణి సతీదేవి. తండ్రియగు దక్ష ప్రజాపతి శివుని ఆహ్వానించక శివ రహితమైన యఙ్ఞము తలపెట్టి కుమార్తె సతిని అల్లుడు శివుని ఆహ్వానించలేదు. తన చెల్లెళ్ళు ఆ యఙ్ఞమునకు వెళ్ళుచుండగా జూచిన సతి, భర్తను బ్రతిమాలి శివుడు వద్దన్ననూ వినక స్వామీ అనుఙ్ఞ ఇవ్వండి అని బ్రతిమాలి ఆ యజ్ఞమునకు వెళ్ళింది. అక్కడ తండ్రి దక్షుడు శివనిందచేసి ఆమెను అవమానించాడు. భగవంతుడైన శివుని అవమానమును భరించలేక సతీదేవి సతీత్వమును చెందు ఘట్టము.)

1. దక్షాయనుచును ఏకవచనమున - సంబోధించెను తండ్రిని శివసతి |

దాక్షాయణియె మొట్టమొదటిగా - స్వామి దూషణము నోర్వగలేకయె ||

 

2. ఓరీ! దక్షా ! నోరుమూయుమిక - నా తండ్రిగాన బ్రతికి పోతివిట |

వేరొకరైతే నా శాపాగ్నికి - భస్మమయ్యెదరు శివదూషణకై ||

 

3. నీకు పుత్రికగ జన్మించుటయే - నేను చేసినది మహాపాపమే |

తత్ఫలమిప్పుడు శివదూషణమును - వినవలసెను నేనేల బ్రతుక? ||

 

4. స్వామి దూషణము నాకర్ణించియు - బ్రతికి యుంటినే పాపిష్ఠిదాన |

కావున పాపికి నీకు పుట్టితిని - మరణించుటయే ప్రాయశ్చిత్తము ||

 

5. శివుడన నెవరని తలచుచుంటివో - మూఢాగ్రేసర రాజాధిరాజ ! |

శివుడే దత్తుడు పరమబ్రహ్మము - త్రిమూర్తులాయన వేషములేగద ||

 

6. జగదుత్పత్తిని జగత్పాలనను - జగదంతమునే చేసెడి వాడే |

పరమేష్ఠియనగ పురుషోత్తముడన - పరమేశ్వరుడన నతడే దత్తుడు ||

 

7. ఓరీ దక్షా ! ఙ్ఞానాంధుండవు - నీ కేమి తెలియు శివమహాత్మ్యము |

కరుణరూపుడా పరమేశ్వరుడే - కావున తిట్టియు బ్రతికి యున్నావు ||

 

8. శివదూషణమే మహాపాపము - దానిని మించిన పాపము లేదట |

దానికి ప్రాయశ్చిత్తము లేదుర - సర్వ పాపహరమగు శివనామము ||

 

9. అర్ధము తెలుయునే ? సర్వమంగళుడు - అని శివశబ్దము తాత్పర్యంబని |

శివరహితంబగు కర్మయేదైన - అమంగళంబగు నశుభము తుచ్ఛము ||

 

10. శ్మశానవాసిని శివునర్చించిన - శ్మశానగమనము తప్పును దక్షా! |

అపమృత్యుహరము మృత్యుంజయుడని - తలచుటయని మునిగణములు చెప్పవె||

 

11. దిగంబరుండే కృత్తివాసుడే - పట్టు వస్త్రముల దాల్చనివాడే |

కానీతత్పద నతుడు ప్రతిదినము - స్వర్గసంపదల రక్షకునింద్రుడు ||

 

12. శివపద ధూళిని శిరమునఁదాల్చును - ప్రతి సూర్యోదయమందున సురపతి |

ఆరోజు వరకు అతడికి స్వర్గము - సురక్షితంబగు దక్షా! వినరా ! ||

 

13. సర్వసంపదల నతడే యిచ్చును - సృష్టి యంతయును అతడి సొత్తే |

బిడ్డలు దీనిని భోగించచూచి - సంతుష్టుండగు ఆ మహేశ్వరుడు ||

 

14. ఓ పిచ్చి వెధవ ! దరిద్రుడనగా - అమంగళుండన నోరెట్ల వచ్చె |

నేత్ర పద్మమును అతడికర్పించి - సర్వ లోకపతి పదవిఁ బొందె హరి ||

 

15. శిశుపాలుతిట్లు విని గోపాలుడు - సభలో వక్కల లెక్కించినట్లు |

నీ దూషణములు లెక్కపెట్టబడు - మహాకాలుడగు పరమేశునిచే ||

 

16. బ్రహ్మయు హరియును యత్నింపలేదె ? కనుగొననీశ్వరు మొదలును తుదినట |

హంసవరాహము రూపము లెత్తియు - చేతగాక శివ శరణముఁ జొచ్చిరి ||

 

17. వారికె తెలియనసాధ్యుడు శివుడు - నీకేమి తెలియు వాగబోకురా |

హరివిధులముందు నీవొక చీమవు - ఆతత్త్వ మెరుగ నీతరమగునే ! ||

 

18. నీ బోడి యఙ్ఞమెంతర దక్షా ! - యఙ్ఞపురుషుడగు నారాయణుడే |

మేరు శైలమున ప్రతి దినమాయనను - పూజించె కమల సహస్రార్చనల ||

 

19. నారాయణునే పరీక్షఁ జేసెను - మాయజేసెనొక కమలము నొకపరి |

నేత్ర కమలమును పెరికి అర్పించె - ప్రసన్నుడై శివుడెదురుగ నిలచెను ||

 

20. కౌగలించె శివుడబ్జలోచనుని - మోహిని భావము నందుచు హరియును |

పతిగా తలచెను పరమేశ్వరునే - పురుషోత్తముడే స్త్రీ భావమందె ||

 

21. నాటినుండియును సర్వ జగత్పతి - పదవిని మురారి కిచ్చెను భార్యకు |

మోహినిరూపము దాల్చి భార్యగా - పురుషోత్తముడే మారెను దక్షా! ||

 

22. నీవొక పురుషుడ వైతివీనాడు - పురుషోత్తమునకు పురుషుడగువాని |

అల్పుడిగఁ దలచి నాడవు మూర్ఖా ! - నీ అజ్ఞానపు జలధి అపారము ||

 

23. శివ నామమును ఉచ్చరింపగనె - శాంతించుమనము పవిత్రతఁ గలుగు |

ఒక్కసారి శివ నామము పలుకుచు - అనుభవమందుము మూర్ఖత్వమేల ? ||

 

24. మహాప్రళయమున సర్వ జగత్తును - భస్మముఁ జేయును కాలాంతకుడై |

సర్వమీశ్వరుని వశముననుండును - విభూతికర్ధము ఇదె భస్మమునకు ||

 

25. తాండవగళితము భస్మమును సురలు - సంగ్రహించి తిలకంబు ధరింతురు |

శివతనువునుండి  రాలినదానిని - చూచి దరిఁజేర భీతుడగు యముడు ||

 

26. హాలహలమట జగములదహింప - మగవాడెవడు ముందుకు వచ్చెను ? |

పురుషుడొక్కడే పరమేశ్వరుడే - దానిని మింగెను నీలకంఠుడై ||

 

27. భస్మమైతిరే నీకు తెలియదా - అట్టహాసమున త్రిపురాసురులే |

శరభావతారమెత్తి రుద్రుడే - నరసింహుని శాంతింప చేసెనే ||

 

28. ఆదిదేవుడా ! దేవ దేవుడా ! మహాదేవుడా ! నా ప్రాణనాధ ! |

నా ప్రాణ దీపమారిపోనిమ్ము - నీ నిందవిన్న బ్రతుకు నాకేల ? ||

 

29. నా ప్రాణనాధ ! నీ చరణమందు - నా ప్రాణ దీప మారిపోవగా |

నాకాభాగ్యము లేదాయెనాధ ! - వీడి కడుపునకు పుట్టినందులకు ||

 

30. నీ ప్రేమలోన జీవించియున్న - నిజమైన భక్తురాలనైనచో |

నా పాదాంగుళి నిదిగోరుద్దితి - భూమిపై అగ్ని పుట్టిననుగాల్చు ||

 

31. అపుడు యోగాగ్ని పుట్టెను దహించె - సతీదేవినే హాహారవములు |

మిన్నుముట్టెనే మునిసుర కృతములు - ఎంత భక్తియని అచ్చెరువొందిరి ||

 

32. స్వామి దూషణము విన్నమాత్రమున - ప్రాణత్యాగము చేసిన సతినే |

మూడుచూపులును ఏకముకాగా - చూచెవిస్మితుడు పరమేశ్వరుడును ||

 

33. మూడు నేత్రముల బాష్పధారలే - త్రిమార్గగంగా వాహినిఁ బోలుచు |

కురియగ పల్కెను స్వామి 'ఓ ప్రియా-నీ ప్రేమ నెరుగ నాకునసాధ్యము' ||

 

34. భగవద్దూషణ శ్రవణమాత్రమున - ప్రాణము విడచిన సతీమాతరో |

సాష్టాంగమిదియె ప్రణతులు తల్లీ ! - మాకిమ్ము నీదు భక్తి లేశమును ||

 
 whatsnewContactSearch