home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Devotional Songs) — English  Telugu  Hindi

వీరంభజే - వీరభద్రం భజే


వీరంభజే - వీరభద్రం భజే

వీరంభజే - వీరభద్రం భజే - రౌద్ర వికటాట్టహాసంభజే

కాళీపతే - భద్రకాళీపతే - రౌద్ర వికటాట్టహసంభజే

శ్రీ భద్రకాళీ సహితం వీరభద్రం నమామ్యహమ్ |

కులదేవం ప్రసూతాత రూపాన్తర మివస్ధితమ్‌ ||

 
 whatsnewContactSearch