home
Shri Datta Swami

Posted on: 20 May 2023

               

Malayalam »   English »  

ശ്രീ ജയേഷ് പാണ്ഡെയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

[Translated by devotees]

ശ്രീ ജയേഷ് പാണ്ഡെ ചോദിച്ചു:- പാദനമസ്കാരം സ്വാമി ജി!

1. ശക്തിയുടെ വിജ്ഞാനം എന്താണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- വിജ്ഞാനം എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം എന്നാണ്. ശക്തി (Shakti) നിഷ്ക്രിയ ഊർജ്ജമാണ് (inert energy), അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ ദ്രവ്യവും (matter) അവബോധവുമാണ് (awareness).

2. കർമ്മത്തിന്റെ വിജ്ഞാനം എന്താണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി (karma or action) നിർജീവമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ (inert energy) ഒരു രൂപമാണ്.

3. ഒരു വ്യക്തി ദൈവവുമായി ശത്രുതയുടെ ഒരു ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കിയാലോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ശത്രുതയെ ബന്ധനമായി (bond) വിളിക്കുന്നില്ല.

4. നരകദൈവങ്ങളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ വളരെ വന്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- കാരണം അവർ നരകതുല്യരാണ് (hellish)!

5. ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ സാത്താനിക് രൂപം ആരാണ്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- എല്ലാ രൂപങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്, അത് അവിടുത്തെ രൂപമാകണമെന്നില്ല. അവിടുത്തെ രൂപം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. സാത്താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചിക മനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അതിനാൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് യഥാസമയം മോശമായ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ്.

6. ഹനുമാനും ദുർഗ്ഗാദേവിയും അവരുടെ പ്രകടമായ ഉത്ഭവം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ബന്ധം?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഹനുമാൻ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ രൂപവും ദുർഗ്ഗാ ദേവി സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, പാർവതി എന്നിവരുടെ സംയുക്ത രൂപവുമാണ്. പരബ്രഹ്മൻ (parabrahman) നിലനിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശിവനിൽ ദത്ത ദൈവം ഉണ്ട്.  ബ്രഹ്മാവിന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും ശക്തികളാണ് സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും. അധികാരവും അധികാരത്തിൻറെ ഉടമയും (power and possessor of power) തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനാൽ, ദത്തദേവനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദിവ്യ ത്രിമൂർത്തികളിൽ പരബ്രഹ്മൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവസാനമായി, സത്ത പരബ്രഹ്മനാണ്, ഈ നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും എല്ലാം ബാഹ്യമായ ഔപചാരിക വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എല്ലാ ദേവതകളും പരബ്രഹ്മൻ മാത്രമാണ് (ഏകമേവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മ – വേദം, Ekamevādvitīya Brahma - Veda).

7. ദൈവനാമങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള 'മഹാ' എന്ന ഉപസർഗ്ഗം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- മഹാ എന്നാൽ മഹത്തായത്, അത് പരബ്രഹ്മന് ബാധകമാണ്. ഓരോ ദിവ്യരൂപവും ആത്യന്തികമായി പരബ്രഹ്മൻ മാത്രമാണ്. പരബ്രഹ്മൻ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്തതാണ് (Parabrahman is unimaginable), അതിനാൽ, വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലോ വസ്ത്രങ്ങളിലോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പരബ്രഹ്മനെ കാണാനും ആരാധിക്കാനും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

8. മഹാ ബ്രഹ്മാവും മഹാ രുദ്രയും ശിവന്റെയും മഹാവിഷ്ണു ശക്തിയുടെയും മൂർത്തികളാണ്. ഈ പ്രസ്താവന ശരിയാണോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, രുദ്ര എന്നിവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ഇവ മൂന്നും ദത്തദേവന്റെ മാധ്യമവും ഭഗവാൻ ദത്ത പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ മാധ്യമവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യാസത്തിന്റെ വീക്ഷണമല്ല, ഐക്യത്തിന്റെ വീക്ഷണം വികസിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക.

9. ഹനുമാൻ ഭഗവാൻ ശങ്കറിന്റെ അവതാരമാണോ അതോ പതിനൊന്നാമത്തെ രുദ്രയാണോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്തപ്പോൾ, ഈ ചോദ്യം അതിന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും?

10. അന്വേഷകൻ (seeker) സമീപിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ദൈവം സമീപിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിലെ വിജ്ഞാനം വിശദീകരിക്കാമോ?

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നാമങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലും ഗുണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ (media) ദൈവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ ഭക്തന് അവന്റെ / അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏത് രൂപവും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.

12. മാക്രോ കോസ്മിക് വ്യൂവിലെ (Macro Cosmic View) നാല് വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Varnas) ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കാമോ?

 [അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾക്ക് താഴെ! ജയേഷ് പാണ്ഡെ]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആത്മാക്കളെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (വിപരീതമല്ല/ തിരിച്ചല്ല). അനീതിയെ ശിക്ഷിക്കുകയും നീതി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആത്മാക്കളെ ക്ഷത്രിയർ (വിപരീതമല്ല/ തിരിച്ചല്ല) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് നിലനിർത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആത്മാക്കളെ വൈശ്യർ (വിപരീതമല്ല/ തിരിച്ചല്ല) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആത്മാക്കളെ ശൂദ്രർ (വിപരീതമല്ല/ തിരിച്ചല്ല) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 'വിപരീതമല്ല' എന്നതിനർത്ഥം, ഉദാഹരണത്തിന്, "ബ്രാഹ്മണരായി ജനിച്ച ആത്മാക്കൾക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്" എന്ന പ്രസ്താവന തെറ്റാണ്. അതുപോലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാ ജാതിയിലും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തൊഴിലുകളും അവയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളുമാണ് ജാതി സ്ഥാപിക്കുന്നത് (നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്നു) എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു (God said that caste is established by the professions and their concerned talents and qualities). ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം അനുസരിച്ചുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്.

 

 
 whatsnewContactSearch