home
Shri Datta Swami

Posted on: 29 Apr 2023

               

Malayalam »   English »  

ശ്രീമതി അമുദയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാമി ഉത്തരം നൽകുന്നു

[Translated by devotees]

1. ജ്യോതിഷപ്രകാരം യാഗം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മാറുമോ? ഈ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത്?

[ശ്രീമതി. അമുദ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്‌കാരം സ്വാമി. ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദൈവിക പ്രഭാഷണത്തിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന സത്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു, നിലവിലെ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നോ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നോ മോചനം നേടാൻ പരിഹാരം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം? അതൊരു നല്ല മനസ്സാണോ അതോ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ വേദനയോ കഷ്ടപ്പാടുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അതോ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണോ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നിങ്ങൾക്ക് യാഗം (sacrifice) ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ജ്യോതിഷ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യാചകർക്ക് ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത് ചെയ്യാം. യാഗം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ, കുറച്ച് ആശ്വാസത്തിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ (administration of God) തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഒരു പ്രധാന കാര്യം, നിങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, കാരണം കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ കർശനമായ ആഗ്രഹപ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നാം പാതയിൽ, ചില പരിഗണനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2. അങ്ങയോട് ആന്തരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സ്, യുക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വികാരം എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമോ?

[ദൈവവുമായുള്ള ആന്തരിക ബന്ധം: സ്വാമി ഞാൻ അങ്ങയോട് ആന്തരികമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവബോധ്യമാകുക  എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ആത്മാവോ മനസ്സോ അവബോധമോ യുക്തിയോ വികാരമോ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അതിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്, ഈ ചോദ്യം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാമി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ.

നന്ദി സ്വാമി, യഥാർത്ഥ ഭക്തർ മുഖേന അങ്ങയുടെ പാതയിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു, 100% അത് അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യാദൃശ്ചികമല്ല, എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരുണയാണ്. സ്വാമി നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ നന്മകളും വരുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്, സ്വാമിയുടെ ദിവ്യമായ കമല പാദങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പദനമസ്കാരം സ്വാമി, അമുദ]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- നിങ്ങളുടെ ബോധത്തോട് (your consciousness) സംസാരിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തോട് മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്നാണ്. ഈ സംഭാഷണങ്ങളിൽ എല്ലാ വികാരങ്ങളും ദൈവം തിരിച്ചറിയുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരോടും അവരുടെ ആന്തരിക ബോധത്തിലൂടെ (inner consciousness) സംസാരിക്കുന്നു.

3. ജന്മനക്ഷത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ തരം (വാത, പിത്ത, കഫ) കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നത് ശരിയാണോ?

[ശ്രീമതി. അമുദ സമ്പത്ത് ചോദിച്ചു: പാദ നമസ്കാരം സ്വാമി ❤️]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഇത് വളരെ വിദൂരമായ ഒരു വഴിയാണ്. മൂന്ന് തുടർച്ചയായ വിരലുകളാൽ കൈ ഞരമ്പുകൾ പിടിക്കുന്നതിലൂടെ, ശരീരത്തിന്റെ തരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ആദ്യത്തെ വിരലിൽ തീവ്രമായ നാഡിമിടിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാത ആധിപത്യമാണ് (Vaata predominance). രണ്ടാമത്തെ വിരലിന് തീവ്രമായ പൾസ് ബീറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിത്ത ആധിപത്യമാണ് (Pitta predominance). അവസാന വിരലിൽ തീവ്രമായ നാഡിമിടിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്ലേഷ്മ (കഫ, Kapha) ആധിപത്യമാണ്.

4. ആയുർവേദവും സിദ്ധ വൈദ്യവും ഒന്നാണോ?

[അഭ്യർത്ഥന കുറിപ്പ്: സ്വാമി ഞാൻ ആയുർവേദം, ജ്യോതിഷം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ അത് ആത്മീയതയുടെ പുരോഗതിയെ ശരിക്കും സഹായിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ആത്മീയ യാത്രയ്ക്കും ലൗകിക ജീവിതത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ജ്യോതിഷവും ആയുർവേദത്തിന്റെ നിരയെ (line of Ayurveda) സഹായിക്കും. സിദ്ധയും ആയുർവേദത്തിന് കീഴിലാണ്.

5. നമുക്ക് അറിവിന്റെ ബാഹ്യ സ്രോതസ്സുകൾ പഠിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

[നമുക്ക് അറിവിന്റെ ബാഹ്യ സ്രോതസ്സുകൾ എടുക്കാനോ പഠിക്കാനോ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തികമായ യഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ ആചാരങ്ങൾ (ജ്ഞാനം, ഭക്തി, കർമ്മ യോഗകൾ)? നിങ്ങളുടെ ദിവ്യ താമര പാദങ്ങളിൽ, അമുദ സമ്പത്ത്]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- രണ്ട് വരികളും (Both lines) പ്രധാനമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വരി വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 
 whatsnewContactSearch