home
Shri Datta Swami

Recent Articles (By Date)


Filters for articles

Showing 241 to 260 of 498 total records

സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താത്ത ആത്മാക്കളോട് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

Posted on: 10/04/2023

[മിസ്റ്റർ ടാലിൻ റോവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സിൽ(subtle mind) അവരുടെ സ്വായത്തമാക്കിയ നിലകളിൽ(acquired levels) തുടരുന്നു, ഈ ഘട്ടത്തെ അവ്യക്തം(Avyaktam) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മലോകത്ത്(Brahmaloka) എത്തുന്ന...

Read More→വിധി നിർണ്ണായകമാണോ അതോ ഇച്ഛാശക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിധി മാറ്റുമോ?

Posted on: 10/04/2023

[മിസ്റ്റർ ടാലിൻ റോവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- പാപിയായ ഒരു ആത്മാവിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ശിക്ഷ നവീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലാതെ മാറ്റാനാവാത്തതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിധി(Fate) കർക്കശമാണ്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ നവീകരണം, ഭക്തിയിലൂടെയുള്ള പശ്ചാത്താപം(അനുതാപം)...

Read More→പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ്?

Posted on: 10/04/2023

[മിസ്റ്റർ ടാലിൻ റോവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- EAMCET പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ടെസ്റ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ പ്രതിവാര ടെസ്റ്റുകൾ പരസ്യം...

Read More→ആദിശേഷൻ, ഗരുഡൻ തുടങ്ങിയ ഭക്തരുടെ മൃഗരൂപങ്ങൾ പൊതുവായ മാധ്യമ വികർഷണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്നതാണോ?

Posted on: 10/04/2023

ശ്രീമതി. ഛന്ദ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി. ഏറ്റവും അടുത്ത ഭക്തർ (ആദിശേഷ, ഗരുഡൻ, ഹംസം മുതലായവ) മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവരെല്ലാം പൊതു മാധ്യമ വികർഷണ(common media repulsion) പ്രശ്‌നത്തെ തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സ്വാമി, ഈ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയായ ദിശാബോധം...

Read More→മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യാവതാരത്തെ എങ്ങനെ ദൈവമായി കണക്കാക്കാം?

Posted on: 09/04/2023

[ശ്രീമതി എം ലാവണ്യ ചോദിച്ചു: അള്ളാഹുവാണു് യജമാനൻ(Allah Malik) എന്നു് ശ്രീ ഷിർദി സായി ബാബ(Shri Shirdi Sai Baba) എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ശ്രീ ഷിർദി സായി ബാബ ദത്ത ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യ അവതാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ അവതാരത്തെ എങ്ങനെ ദൈവമായി...

Read More→സ്വയം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് പകരം അവതാരം ഒരു ഭക്തനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Posted on: 09/04/2023

ഡോ. ജെ.എസ്.ആർ.പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:- ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അടിസ്ഥാനമായി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ. പൂർണ്ണമായ ദൈവികതയുള്ള ദൈവമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം. മനുഷ്യാവതാരം അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയല്ല, മറിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണെന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള...

Read More→'മായ' എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻറെ അന്തർലീനമായ ശക്തിയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാനാകും?

Posted on: 09/04/2023

പ്രൊഫ. ജെ.എസ്.ആർ.പ്രസാദ് ചോദിച്ചു:- ഗീതയിൽ സ്രഷ്ടാവ് പുരുഷനാണെന്നും(Purusha) സൃഷ്ടിയെ പ്രകൃതിയെന്നും(Prakriti) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രകൃതി എന്ന വാക്കിന് സൃഷ്ടി എന്നും അർത്ഥമാക്കാം. മാത്രമല്ല, ഈ സൃഷ്ടി അഥവാ പ്രകൃതിയെ പരാ പ്രകൃതി(Para Prakriti), അപാര പ്രകൃതി(Apara Prakriti) എന്നിങ്ങനെ...

Read More→ദൈവവുമായി അടുത്ത ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണോ പ്രാർത്ഥന?

Posted on: 08/04/2023

[മിസ്റ്റർ. ടാലിൻ റോവ് ചോദിച്ചു: ഹലോ യുവർ ഹോളിനസ് ഭഗവാൻ ദത്ത, അങ്ങയുടെപാദങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദിയും വിനീതമായ ക്ഷമാപണവും സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അറിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അങ്ങ് എപ്പോഴും ക്ഷമയും ദയയും...

Read More→ഈഗോ, അഹങ്കാരം, അസൂയ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ?

Posted on: 08/04/2023

[മിസ്റ്റർ. ടാലിൻ റോവ് ചോദിച്ചു: ഹലോ ശ്രീ സ്വാമി, ഭൂമിയിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കും ഇന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി! അഹങ്കാരം, ഈഗോ, അസൂയ എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രശ്നവുമായി ഞാൻ മല്ലിടുകയാണ്. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ അസൂയയും അഹങ്കാരവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി കാണുന്നു, ഞാൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല...

Read More→നാശത്തിന് ശേഷം സൃഷ്ടി തിരികെ വരുമ്പോൾ കഥ മാറുമോ?

Posted on: 08/04/2023

[മിസ്റ്റർ. ടാലിൻ റോവ് ചോദിച്ചു: ദൈവം ശാശ്വതനാണ്(eternal), സൃഷ്ടിയല്ല, സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനം ഒരു നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. കഥ മാറുമോ? ഇത് ദൈവത്തെ നിത്യതയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും നിത്യ പിതാവാക്കി മാറ്റുന്നു, അല്ലേ?]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- സൃഷ്ടി കൃത്യമായി(creation) ഒരു ഫിലിം റീൽ അല്ല...

Read More→അങ്ങയുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ദർശനത്തിൻറെ അർത്ഥം എനിക്കു് പറഞ്ഞു തരാമോ?

Posted on: 08/04/2023

[Translated by devotees]

[ശ്രീ ഹ്രുഷികേശ് ചോദിച്ചു: പ്രിയ സ്വാമി, താങ്കൾ നൽകിയ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം...

Read More→ആരാണ് വലിയവൻ, ദൈവമോ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയോ?

Posted on: 08/04/2023

ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി ലാവണ്യ കെ ചോദിച്ചു: നമസ്തേ സ്വാമി. മഹാസമുദ്രം കടക്കാൻ രാമൻ ഒരു പാലം പണിതു, എന്നാൽ അവിടുത്തെ ദാസനായ ഹനുമാൻ ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൽ അത് മറികടന്നതായി ഞാൻ ഒരു കഥ കേട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ ശക്തി ദൈവത്തേക്കാൾ വലുതാണ്. അതു ശരിയാണോ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, യഥാർത്ഥ...

Read More→ശ്രീ രാമന്റെ കൃപ ലഭിക്കാൻ ശബരി എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്തത്?

Posted on: 08/04/2023

[ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി ലാവണ്യ കെ ചോദിച്ചു.

ചോദ്യം 1: ശ്രീ രാമന്റെ കൃപ ലഭിക്കാൻ ശബരി എന്ത് സേവനവും ത്യാഗവും ചെയ്തു? രാമനോടുള്ള അവളുടെ ഭക്തിയെ ലക്ഷ്മണൻ പ്രശംസിക്കുകയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതു് ഞാൻ കേട്ടു]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള തലം (existing level of materialistic life) കണക്കിലെടുത്താണ്...

Read More→എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുക്മിണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറയുന്നത്?

Posted on: 08/04/2023

 [ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ലാവണ്യ കെ യുടെ ഒരു ചോദ്യം.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- രുക്മിണി ദേവി മഹാലക്ഷ്മിയും(Mahalakshmi) ശ്രീ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ നാരായണനുമാണ്(Lord Narayana). ഇരുവരും ഇതിനകം ഒരു നിത്യ ദിവ്യ ദമ്പതികളാണ്(eternal divine couple). ഭാര്യയും ഭർത്താവും...

Read More→മാധ്വ വായുവിൻറെ അവതാരവും ശങ്കരൻ ബ്രഹ്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും നൽകി. ദയവായി വ്യക്തമാക്കുക.

Posted on: 08/04/2023

ശ്രീമതി. ഛന്ദ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി. ശ്രീ ദത്ത സ്വാമി എന്ന പുസ്‌തകത്തിൽ പോയിന്റ് 13-ൽ (വിഷയം ശങ്കരൻ) അങ്ങ് ശങ്കരനെ ഭഗവാൻ ശിവനായും രാമാനുജത്തെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവായും മധ്വനെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവായും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരൻ തന്നെ ജ്ഞാനഭാഗം പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞു, രാമാനുജാചാര്യൻ...

Read More→പ്രായോഗിക ആത്മീയ പാതയിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ വേദങ്ങളുടെ സാരാംശം ദയവായി നൽകുക

Posted on: 07/04/2023

[മിസ്. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു: സ്വാമി, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശം ഹ്രസ്വമായി, അതായത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ പ്രായോഗികമായി ഉപയോഗപ്രദമായ സാരാംശം എന്നോട് പറയൂ.]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു: എല്ലാ വേദങ്ങളിലും(Vedas) പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: i) ജ്ഞാന കാണ്ഡം(Jnaana Kaanda) അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന യോഗ(Jnaana Yoga) അല്ലെങ്കിൽ...

Read More→ഹനുമാൻ ജയന്തി സന്ദേശം

Posted on: 06/04/2023

പ്രബുദ്ധരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ ദൈവദാസരേ,

ഹനുമാന്റെ ജനനത്തീയതി ഏപ്രിൽ ആറിനോ (ചൈത്ര ശുദ്ധ പൂർണ്ണിമാ/ Caitra Suddha Puurnimaa) മെയ് 14-നോ (വൈശാഖ ബഹുല ദശമി/ Vaishaakha Bahula Dashamii) ആണോ എന്നു് ചോദിച്ച് നിരവധി ഭക്തർ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിരുന്നു. ഹനുമത് ജയന്തി ദിനത്തിലെ അവരുടെ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുമെന്ന്...

Read More→ദൈവഹിതവും ദൈവകൃപയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

Posted on: 05/04/2023

[മിസ്. ത്രൈലോക്യയുടെ ഒരു ചോദ്യം]

സ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു:- ദൈവഹിതം (God’s will)  എല്ലായ്പ്പോഴും യുക്തിസഹവും ന്യായയുക്തവുമാണ് (logical and justified). ദൈവഹിതം പിന്തുടരുന്ന ദൈവകൃപയാണ്(God’ grace) യഥാർത്ഥ ദൈവകൃപ. ദൈവഹിതം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മോട് കൃപ കാണിക്കാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്നു...

Read More→ദൈവവുമായുള്ള സ്‌നേഹാധിഷ്‌ഠിത ഏകത്വം എന്ന അദ്വൈത ദർശനക്കാരുടെ അവകാശവാദം ന്യായമാണോ?

Posted on: 04/04/2023

മിസ്. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു: പാദനമസ്കാരം സ്വാമി, അദ്വൈത തത്ത്വചിന്തകൻ(Advaita philosopher) ഇങ്ങനെപറയുന്നതായി കരുതുക, "ഞാൻ ബ്രഹ്മനെ (ദൈവത്തെ/Brahman) വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ എനിക്ക് എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇത് ദൈവത്തോടുള്ള എന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്...

Read More→വെള്ളിയുടെ സൂപ്പർഇമ്പോസിഷൻ ഒരു ശംഖ് ഷെല്ലിൽ എടുത്താൽ, വിളക്ക്-വെളിച്ചം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ദയവായി വിശദീകരിക്കുക.

Posted on: 01/04/2023

മിസ്. ത്രൈലോക്യ ചോദിച്ചു: സ്വാമി, കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ കയറും(rope) പാമ്പും(snake) ഉദാഹരണമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്വൈത ദർശനത്തിൽ(advaita philosophy), സന്ധ്യാവെളിച്ചത്തിൽ ശംഖിൻറെ(conch shell)  മേൽ വെള്ളിയുടെ(silver) സൂപ്പർഇമ്പോസിഷൻ എന്നതിൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഈ സൂപ്പർഇമ്പോസിഷൻ-അറിവിന്റെ...

Read More→ 

Note: Articles marked with symbol are meant for scholars and intellectuals only

 
 whatsnewContactSearch

Filters for articles