home
Shri Datta Swami

Bhakti Ganga (Presented by Shri Ajay)

English   Telugu    Hindi 

స్వామి దివ్య వాణి

ఙ్ఞానయోగమునకు సద్గ్రంధములు సత్సంగములు ఎట్లు సాధనములో, భక్తి యోగమునకు భజన పాటలు అట్టి సాధనములు. భక్తి సూత్రకర్త యగు నారదుడు వీటిని సదా కీర్తించుటచేత దేవాసురులకును పూజ్యుడయ్యెను. అసురులు అనగా దుష్టులు సైతము వీటి వలన ప్రభావితులగుదురని అర్ధము. నారదుడు భక్తి అనిర్వచనీయమన్నాడు. "జారవచ్చ" "యధావ్రజగోపికానాం" అను సూత్రములలో జారుని యొక్క లోలత్వము (నిష్ఠ) తో సమానమైనది భక్తి యని, భక్తులకు ఉదాహరణముగా గోపికలను పేర్కొన్నాడు. "తన్మయాహితే" అను సూత్రములో భక్తులలో భగవంతుడు ఆవేశించి కైవల్య భావము అనగా తానే వారు, వారే తాను అనునట్లు ఉండునని చెప్పినాడు. సంసార బంధములను ఆరు కొండలను దాటి, కేవల భగవద్బంధమనే ఏడవ కొండనెక్కి అచటనున్న భక్తి యను కోనేరు గంగలో ఒక్కసారియైన మునక వేయని జీవుని జీవితము వ్యర్ధము. "ఒకసారి మునకేతునా - నా ప్రాణనాధా" వంటి భజనలతో భక్తి గంగలో ఒక్కసారి అయినా మునగండి.

Showing 21 – 40 of 225 Bhajans in Telugu

21. ఎర్రని కన్నుల పద్మాల పద్మా

22. ఏడు కొండలనున్న ఏకైక దేవరా !

23. వీరంభజే - వీరభద్రం భజే

24. కాశీవాసా ! కాలభైరవా

25. శ్రీ మహాలక్ష్మి స్తుతి

26. పట్టె నామాల పరమాత్ముడా

27. గౌరి పరీక్షకు బ్రహ్మచారిగా

28. శివ తాండవ కీర్తన

29. అడుగో | అల్లడుగో | వేంకట దత్తుడు

30. వెంకట రమణా ! నీ సొమ్ములెంత

31. కదలి వచ్చినాడె కళ్యాణమునకు

32. అమ్మా అమ్మా ఓ లలితమ్మా

33. భవతి భిక్షాందేహి పద్మే

34. బ్రహ్మోత్సవాల ఊరేగు పరబ్రహ్మమును

35. మార్కండేయుని కాపాడుటకై

36. విజయపురాచల కాంచన దుర్గా

37. అదిగో తిరుపతి - అదిగో తిరుమల

38. సర్వ జీవులకు మొగుడైన మొనగాడా

39. గౌరీ కళ్యాణ వైభవమే

40. శ్రీహరి శయ్యా ! శివుని హారమా


 
 
 whatsnewContactSearch